Dla kogo?

Grupa docelowa projektu to co najmniej  600 osób (w tym 312K, 288M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia wyżej wymienionych osób, zgodnie z definicjami określonymi w Regulaminie konkursu. Osoby te będą odbiorcami zindywidualizowanych działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej.   zamieszkałych na terenie rewitalizowanej części dzielnicy Łabędy w Gliwicach spełniających  poniższe kryteria:

  • Zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym
  • zamieszkałe na terenie dzielnicy Łabędy w Gliwicach:
  • osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (zrejestrowane w PUP bądź niezarejestrowane w PUP),

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi , z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi – 1 punkt ,
  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego – 1 punkt
  • osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ , pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań towarzyszących w PO PŻ- 1 punkt

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego