RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza spółka przestrzega zasad określonych w RODO.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

„ENERGO-MOC” WZORCOWNIA Sp. z o.o.

Metalowców 15, 44-109 Gliwice

KRS 0000139502

NIP 634- 012-73 -98

REGON 270220206.

Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Nasze dane kontaktowe:

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

  • w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratora, w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa (maksymalnie 5 lat).

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

CZY MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI?

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem. Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Administratora. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. Administrator, w związku ze współpracą z innymi podmiotami, może powierzać im przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Administratora.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt.iod@energomoc.pl.