Zarząd i struktura firmy

ZARZĄD

Spółką kieruje dwuosobowy Zarząd Spółki, który reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Prezesem Spółki jest Piotr Lubina, który posiada 100% udziałów w i jest jedynym udziałowcem w Spółce. Wiceprezesem Spółki jest Jakub Lubina.

STRUKTURA

Strukturę organizacyjną Spółki określa schemat organizacyjny. Dokumentem określającym szczegółową organizację Spółki a także opis celów i funkcji realizowanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych jest Księga Jakości.

Spółka funkcjonuje jako organizacja procesowa. Zmiany struktury organizacyjnej mają miejsce w oparciu o optymalizację poszczególnych procesów, za które bezpośrednio odpowiedzialny jest właściciel procesu.

Nie powołuje się nowych komórek i szczebli zarządzania bez wyraźnej potrzeby uzasadnionej efektywnością działań procesów i procedur. Funkcjonujący w Spółce proces audytu wewnętrznego i zewnętrznego monitoruje prawidłowe funkcjonowanie procesów i przyczynia się do usprawnienia systemów zarządzania jakością i ryzykiem oraz kontroli ładu organizacyjnego w Spółce.

Warunkiem efektywnego działania naszej organizacji procesowej jest wzajemne uzupełnianie się działań komórek. Są one wyspecjalizowane w swoich działaniach procesowych i komplementarne wobec siebie.