Centrum Kompetencyjne

Tytuł projektu: ,,Odbudowa przestrzeni społecznej i kulturalnej dzielnicy Łabędy poprzez zintegrowane działania rewitalizacyjne – Centrum Kompetencyjne i Kształcenia Zawodowego w Łabędach” – RPSL.09.01.01-24-004B/18

Projekt „Odbudowa przestrzeni społecznej i kulturalnej dzielnicy Łabędy poprzez zintegrowane działania rewitalizacyjne – Centrum Kompetencyjne i Kształcenia Zawodowego w Łabędach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej –  Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: IX. Wyłączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1  Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych  – ZIT.

Projekt realizowany jest w partnerstwie firm

,,Energo- Moc” Wzorcownia ul. Metalowców 15 41-109 Gliwice – Lider Projektu

Oświata i Biznes Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 28/7 40 -092 Katowice

Polsko –Japońska Akademia Technik Komputerowych ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa

Towarzystwo Kulturalne ,,Fuga” ul. Stefana Jaracza 13, 44-109 Gliwice

Muzeum w Gliwicach ul. Dolnych Wałów 8A, 44- 100 Gliwice

Fundacja ,,Domena Rozwoju” ul. Zwycięstwa 13/309, 44- 100 Gliwice

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia  2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy Łabędy poprzez działania oparte o samopomoc i wolontariat, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców oraz działania kulturalne prowadzone przez Centrum Kompetencyjne i Kształcenia Zawodowego, a także wzmocnienie potencjału społecznego u 480 zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców dzielnicy i potencjału zawodowego u 120 osób z wyżej wymienionej grupy ( łącznie 600 osób) za pomocą indywidualnie dobranego wsparcia do 31.12.2020 roku.

Wskaźniki:

Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych-60

Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społ.lub organizacje pozarządowe-1

Liczba środowisk objętych PAL-1

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje ,pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniuprogramu-75.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • Spotkania animatorów lokalnych dotyczące realizacji działań dedykowanych społeczności dzielnicy w ramach PAL oraz indywidualna diagnoza problemów, potrzeb, potencjału, predyspozycji uczestników i określenie ich ścieżki udziału w projekcie
  • Prowadzenie działań środowiskowych – działania integracyjne i edukacyjno-kulturalne dla mieszkańców dzielnicy,
  • Prowadzenie działań aktywnej integracji o charakterze społecznym – porady ekspertów z różnych dziedzin w ramach Punktu Porad i warsztaty rodzicielskie dla mieszkańców dzielnicy,
  • Prowadzenie działań aktywnej integracji o charakterze społecznym – treningi kompetencji społecznych dla 330 osób,
  • Prowadzenie działań aktywnej integracji o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe i coaching dla 210 osób,
  • Prowadzenie działań aktywnej integracji o charakterze zawodowym – szkolenia zawodowe przygotowujące do egzaminów certyfikowanych wraz z egzaminami dla 120 osób,
  • Prowadzenie działań aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym – szkolenia z grafiki komputerowej 2D i 3 dla 60 osób,

 

Wartość projektu wynosi:  1 446  023,20 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE:  1 174 363,02 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego