Projekty Unijne

Tytuł projektu: „Odbudowa przestrzeni społecznej i kulturalnej dzielnicy Łabędy i innych dzielnic rewitalizowanych miasta Gliwice poprzez zintegrowane działania rewitalizacyjne – Centrum Kompetencyjne i Kształcenia Zawodowego w Łabędach” – RPSL.09.01.01-24-004B/18

Projekt „Odbudowa przestrzeni społecznej i kulturalnej dzielnicy Łabędy i innych dzielnic rewitalizowanych miasta Gliwice poprzez zintegrowane działania rewitalizacyjne – Centrum Kompetencyjne i Kształcenia Zawodowego w Łabędach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej –  Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: IX. Wyłączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1  Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych  – ZIT.

Projekt realizowany jest w partnerstwie firm

 • ,,Energo- Moc” Wzorcownia ul. Metalowców 15 41-109 Gliwice – Lider Projektu
 • Oświata i Biznes Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 28/7 40 -092 Katowice
 • Polsko –Japońska Akademia Technik Komputerowych ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa
 • Towarzystwo Kulturalne ,,Fuga” ul. Stefana Jaracza 13, 44-109 Gliwice
 • Muzeum w Gliwicach ul. Dolnych Wałów 8A, 44- 100 Gliwice
 • Fundacja ,,Domena Rozwoju” ul. Zwycięstwa 13/309, 44- 100 Gliwice

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia  2019 r. do 31 marca 2022 r.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest  podniesienie poziomu aktywizacji i integracji dzielnicy Łabędy i innych dzielnic rewitalizowanych miasta Gliwice poprzez działania oparte o samopomoc i wolontariat, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców oraz działania kulturalne prowadzone przez Centrum Kompetencyjne i Kształcenia Zawodowego, a także wzmocnienie potencjału społecznego u 480 mieszkańców dzielnic zagrożonych wykluczeniem społecznym i potencjału zawodowego u 120 osób z w/wymienionej grupy ( łącznie 600 osób) za pomocą indywidualnie dobranego wsparcia. Projekt będzie realizowany do 31.03.2022r.

Planowane efekty

Udział w projekcie os. zagrożonych wykluczeniem społecznym lub osób z ich otoczenia pozwoli zmierzyć się z własnymi ograniczeniami lub obawami, skorzystać z usług społecznych uzupełnić/nabyć kwalifikacje zawodowe, wziąć udział w działaniach edukacyjnych i integracyjnych, wydarzeniach kulturalnych, a w efekcie zwiększyć szanse na rozwój szeroko pojętego własnego potencjału. Istotnym założeniem projektu jest niwelowanie braków kompetencyjnych uczestników/uczestniczek projektu w wyniku otrzymania wsparcia doradczo-szkoleniowego, pokazania możliwości rozwojowych, zainspirowania do wprowadzania życiowych zmian, a także umożliwienie nabycie nowych kwalifikacji zawodowych lub uprawnień, co ma dać możliwość aktywizacji zawodowej oraz dalszego rozwoju wedle indywidualnych potrzeb bez względu na status społeczny, majętność, czy płeć. Osoby prowadzące poszczególne zajęcia (trenerzy, doradcy, eksperci) w ramach projektu będą odpowiednio przygotowane do prowadzenia zajęć równościowych oraz będą wykorzystywać materiały szkoleniowe w sposób zapewniający równe reprezentowanie płci, kształtowania właściwych postaw społecznych i etycznych oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Materiały szkoleniowe będą zawierały wskazanie na rodzaje gramatyczne („chciałbyś/chciałabyś”). Wsparcie doradcze zaplanowane w projekcie będzie wykraczać poza funkcjonujące obecnie na rynku pracy podziały na zawody męskie i kobiece. Podczas wsparcia wymieniane będą męskie i żeńskie odpowiedniki nazw zawodów (np. psycholog/psycholożka itd.). Kryterium obligatoryjnym podczas wyboru doradców, ekspertów, trenerów i in. do pracy w projekcie będą ich kompetencje w zakresie kwestii równości szans. Działania informacyjno-promocyjne w projekcie będą prowadzone z uwzględnieniem języka wrażliwego na płeć z wykorzystaniem zróżnicowanych kanałów komunikacji, zakrojone na odpowiednią skalę, tak aby zarówno kobiety i mężczyźni mieli do nich dostęp. W materiałach kierowanych do uczestników/uczestniczek projektu, jak i kontrahentów, zleceniobiorców stosowane będą nazwy w obu formach gramatycznych tj. uczestnik/uczestniczka.

Projekt poprzez włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w działania społeczne o charakterze edukacyjno- aktywizacyjnym i prozatrudnieniowym oraz podjęcie zatrudnienia przez część uczestników przyczyni się pośrednio do wzrostu gospodarczego, który z kolei prowadzi do zwiększania spójności społecznej (w tym m.in. zmniejszania rozwarstwienia społecznego, wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji). Działania projektowe będą realizowane w zrewitalizowanych budynkach poprzemysłowych. Zatem rewitalizacji przestrzennej towarzyszą działania społecznościowe, wsparcie inicjatyw lokalnych oraz aktywizacja zawodowa i wspieranie osób podlegających wykluczeniu, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i spójności przestrzennej.

Projekt umożliwia włączenie w działania społeczne i zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bez względu na ich sytuację rodzinną, zdrowotną czy materialną, pokazuje różne możliwości i alternatywy oraz wykształca motywację, asertywność i umiejętność osiągania celów. Projekt promuje równość szans kobiet i mężczyzn na każdym poziomie bez względu na wiek, stan zdrowia, sytuację rodzinną, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia i dotychczasowe
doświadczenie zawodowe.

Wskaźniki:

 • Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych-60
 • Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społ.lub organizacje pozarządowe-1
 • Liczba środowisk objętych PAL-1
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje ,pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniuprogramu-75.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 • Spotkania animatorów lokalnych dotyczące realizacji działań dedykowanych społeczności dzielnicy w ramach PAL oraz indywidualna diagnoza problemów, potrzeb, potencjału, predyspozycji uczestników i określenie ich ścieżki udziału w projekcie
 • Prowadzenie działań środowiskowych – działania integracyjne i edukacyjno-kulturalne dla mieszkańców dzielnicy,
 • Prowadzenie działań aktywnej integracji o charakterze społecznym – porady ekspertów z różnych dziedzin w ramach Punktu Porad i warsztaty rodzicielskie dla mieszkańców dzielnicy,
 • Prowadzenie działań aktywnej integracji o charakterze społecznym – treningi kompetencji społecznych dla 330 osób,
 • Prowadzenie działań aktywnej integracji o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe i coaching dla 210 osób,
 • Prowadzenie działań aktywnej integracji o charakterze zawodowym – szkolenia zawodowe przygotowujące do egzaminów certyfikowanych wraz z egzaminami dla 120 osób,
 • Prowadzenie działań aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym – szkolenia z grafiki komputerowej 2D i 3 dla 60 osób,
 • Udział w projekcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub osób z ich otoczenia pozwoli zmierzyć się z własnymi ograniczeniami lub obawami, skorzystać z usług społecznych uzupełnić/nabyć kwalifikacje zawodowe, wziąć udział w działaniach edukacyjnych, wydarzeniach kulturalnych, a w efekcie zwiększyć szansę na rozwój szeroko pojętnego własnego potencjału. Istotnym założeniem i planowanym efektem osiągniętym w projekcie jest niwelowanie braków kompetencyjnych uczestników projektu, pokazania możliwości rozwojowych. Poprzez wsparcie doradców zawodowych, psychologów, prowadzonych szkoleń, warsztatów otworzą się przed uczestnikami projektu możliwości realizowania własnych zamierzeń zawodowych w tym własna działalność.

Całkowita wartość projektu – 1 701 203,76 zł
Wkład Funduszy Europejskich- 1 446 023,19 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego