Centrum Szkoleniowe

STRATEGIA JAKOŚCI USŁUG W „ENERGO- MOC” WZORCOWNIA SP. Z O.O.

STANDARD JAKOŚCI USŁUG SZKOLENIOWO-ROZWOJOWYCH

Zakres działalności: 

 • SMART ENERGIA
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
 • AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA
 • KURSY ZAWODOWE

Obszary specjalizacji:

 • SMART ENERGIA- Nasze doświadczenie jako firmy od lat działającejw branży związanej z opomiarowaniem mediów pozwala nam szkolić obecnych jak i przyszłych monterów liczników energii elektrycznej.
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI- Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA- Realizujemy projekty w ramach Ogólnopolskich i Regionalnych Programów Operacyjnych, które dają szansę uczestnikom projektów na wzrost aktywności i samodzielności w życiu zawodowymi i społecznym.
 • KURSY ZAWODOWE- umożliwiamy przekwalifikowanie lub zdobycie nowego zawodu oraz podniesienie kwalifikacji.

Cele: 

 • Aktywizacja zawodowa, podniesienie poziomu świadomości zawodowej,  społecznej uczestników naszych szkoleń.
 • Wdrażanie zdalnego odczytu mediów, w pierwszej kolejności zdalnego odczyt energii elektrycznej- co za tym idzie szkolenia monterów przygotowujące do obsługi liczników smart.
 • Pomoc naszym klientom w dostosowaniu się do ciągłych zmian zachodzącym na rynku pracy poprzez szkolenia, kursy, warsztaty.

Osoby decyzyjne i zakres:

 • Jakub Lubina – osoba zarządzająca i reprezentująca Spółkę „ENERGO-MOC”.
 • Klaudia Ciuk – Koordynator ds. strategii jakości usług.

Dane rejestrowe:

 • wpis do rejestru dostępny na stronie: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wpis zawiera nr NIP i REGON
 • wpis do RIS: dostępny na stronie Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) – STOR System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ, wpis zawiera nr RIS (2.24/00081/2021)

Część I

ZARZĄDZANIE

 1. Spółka „ENERGO-MOC” prowadzi działalność zgodną z danymi rejestrowymi, definiuje cele oraz zakres swojej działalności w obszarach specjalizacji.
 2. „ENERGO-MOC” Spółka z o.o. rzetelnie informuje o swojej działalności i oferowanych usługach umożliwiając Klientom właściwą identyfikację firmy i jej usług oraz dokonanie wyboru co do zakresu współpracy. Za każdym razem, kiedy działania szkoleniowo-rozwojowe prowadzą do nabycia kwalifikacji cząstkowej lub pełnej, Spółka podaje odwołanie do konkretnej nazwy i numeru tej kwalifikacji w rejestrze PRK.
 3. Spółka „ENERGO-MOC” udostępnia Klientom informacje o osobach realizujących poszczególne usługi, umożliwiając ich identyfikację.
 4. Spółka „ENERGO-MOC” stosuje nowoczesne rozwiązania i praktyki zapewniające wysoką jakość świadczonych usług. Upowszechnia wiedzę o realizowaniu dobrych praktyk w zapewnianiu jakości usług szkoleniowo-rozwojowych. Spółka „ENERGO-MOC” Podaje do wiadomości Klientów wszelkie informacje o spełnianiu przez siebie określonych standardów i norm jakości.
 5. Spółka „ENERGO-MOC” stosuje praktyki pozwalające na implementację wniosków z wyników ewaluacji w kolejnych projektach szkoleniowo-rozwojowych. 
 6. Spółka „ENERGO-MOC” Posiada i stosuje w praktyce model reagowania na nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia Klientów. Informacja o sposobie postępowania reklamacyjnego jest ogólnie dostępna dla Klientów.
 7. Spółka „ENERGO-MOC” oferuje usługi zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i etycznymi.

Część II

JAKOŚĆ USŁUG SZKOLENIOWO-ROZWOJOWYCH

ZAMKNIĘTE USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWE

Badanie potrzeb szkoleniowo-rozwojowych

Zgodnie ze STANDARDEM BADANIA POTRZEB USŁUG W FIRMIE „ENERGO-MOC”:

 1. Spółka „ENERGO-MOC” opiera swoje działania na wynikach badań potrzeb szkoleniowo-rozwojowych Klienta i/lub bada samodzielnie jego potrzeby.
 2. Spółka „ENERGO-MOC” Na podstawie wyników badania potrzeb rozwojowych ustala z Klientem cele szczegółowe w zakresie uczenia się i rozwoju.

Cele szczegółowe zdefiniowane są za pomocą efektów uczenia się na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw/kompetencji społecznych oraz o ile to możliwe, określone na poziomie celów organizacji – grupowych i indywidualnych. Cele szczegółowe są zdefiniowane w sposób mierzalny. 

Opracowanie programu szkoleniowo-rozwojowego

Zgodnie ze STANDARDEM PROGRAMU USŁUG W FIRMIE „ENERGO-MOC”:

 1. Spółka „ENERGO-MOC” opracowuje indywidualny program szkoleniowo-rozwojowy adekwatnie do ustalonych z Klientem potrzeb i celów.
 2. Jeśli efekty uczenia się dotyczą kwalifikacji wpisanej do PRK, Firma  „ENERGO-MOC” podaje informacje dotyczące nazwy i kwalifikacji w rejestrze PRK, powiązania z innymi efektami uczenia warunkującymi uzyskanie kwalifikacji oraz warunki walidacji kwalifikacji.

Zaplanowanie i realizacja ewaluacji usług szkoleniowo-rozwojowych

Zgodnie ze STANDARDEM EWALUACJI USŁUG W FIRMIE „ENERGO-MOC”:

 1. Spółka „ENERGO-MOC” we współpracy z Klientem planuje i uzgadnia ewaluację projektu szkoleniowo-rozwojowego. Dobór i uzasadnienie metody pomiaru efektów działań jest prowadzony adekwatnie do założonych celów i rezultatów.
 2. Spółka „ENERGO-MOC” każdorazowo przeprowadza uzgodnioną ewaluację projektu szkoleniowo-rozwojowego w odniesieniu do realizacji ustalonych celów.

Przygotowanie uczestników do usług szkoleniowo-rozwojowych

Zgodnie ze STANDARDEM PROGRAMU USŁUG W FIRMIE „ENERGO-MOC”:

 1. Spółka „ENERGO-MOC” przygotowuje uczestnika usługi adekwatnie do celów szkoleniowo-rozwojowych, w uzgodnionym z Klientem zakresie. 
 2. Uczestnik usługi otrzymuje informację o projekcie szkoleniowo-rozwojowym, zawierającą minimum: cele opisane za pomocą efektów uczenia się (na poziomie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zakres merytoryczny, formy i metody pracy, kadra, harmonogram i miejsce realizacji, zakres niezbędnego przygotowania się uczestników.

Realizacja usług szkoleniowo-rozwojowych – realizacja celów i programów szkoleniowo-rozwojowych

Zgodnie ze STANDARDEM REALIZACJI USŁUG W FIRMIE „ENERGO-MOC”:

 1. Spółka „ENERGO-MOC” realizuje cele szczegółowe usługi szkoleniowo-rozwojowej poprzez dostosowanie form i metod pracy oraz treści do tych celów.
 2. Spółka „ENERGO-MOC” informuje o dostosowaniu form rozwoju, metod pracy i treści, adekwatnie do przyjętych celów.

Działania wspomagające uzyskanie i utrwalenie efektów usług szkoleniowo-rozwojowych

Zgodnie ze STANDARDEM REALIZACJI USŁUG W FIRMIE „ENERGO-MOC”:

 1. Spółka „ENERGO-MOC” wraz z Klientem, w odniesieniu do ustalonych celów szczegółowych, ustala i realizuje działania wspomagające uzyskanie i utrwalenie przyjętych rezultatów. „ENERGO-MOC” korzysta z własnych metod.
 2. Spółka „ENERGO-MOC” informuje o ustalonych z Klientem działaniach wspomagających uzyskanie i utrwalenie rezultatów.

Dokumentacja potwierdzająca wpisy rejestracyjne dostępna jest w głównej siedzibie firmy.

Rozliczenie usług szkoleniowo-rozwojowych oraz raportowanie rezultatów szkoleniowo-rozwojowych

Zgodnie ze SZTANDAREM REALIZACJI USŁUG W FIRMIE„ENERGO-MOC”:

 1. Spółka „ENERGO-MOC” każdorazowo podsumowuje działania szkoleniowo-rozwojowe i informuje Klienta o stopniu realizacji ustalonych celów szczegółowych wg ustalonych wcześniej zasad. 
 • Podsumowanie jest przekazywane Klientowi w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej) po zrealizowanych szkoleniu, i przedstawia stopień realizacji celów i programu szkoleniowo-rozwojowego.

OTWARTE USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWE

Zgodnie ze STANDARDEM PROGRAMU USŁUG W FIRMIE „ENERGO-MOC”:

 1. Spółka „ENERGO-MOC” oferując otwarte usługi szkoleniowo-rozwojowe, każdorazowo przedstawia program szkoleniowo-rozwojowy zawierający cele szczegółowe szkolenia opisane za pomocą efektów uczenia się, harmonogram usługi szkoleniowo-rozwojowej oraz zakres merytoryczny usługi.
 2. Jeśli efekty uczenia się dotyczą kwalifikacji wpisanej do PRK, „ENERGO-MOC” udostępnia informację obejmującą nazwę i numer szkolenia w rejestrze PRK, powiązania z innymi efektami uczenia warunkującymi uzyskanie kwalifikacji oraz warunki walidacji kwalifikacji.

Zgodnie ze STANDARDEM OFERT USŁUG W FIRMIE „ENERGO-MOC”:

 • Spółka „ENERGO-MOC” informuje o grupie docelowej, do której skierowana jest dana usługa szkoleniowo-rozwojowa oraz określa minimalne wymagania dotyczące udziału.

Zgodnie ze STANDARDEM PROGRAMU USŁUG W FIRMIE „ENERGO-MOC”:

 • Spółka „ENERGO-MOC” szczegółowo informuje o przyjętych formach i metodach pracy, narzędziach i materiałach dydaktycznych, kadrze prowadzącej.

Zgodnie ze STANDARDEM EWALUACJI USŁUG W FIRMIE „ENERGO-MOC”:

 • Spółka „ENERGO-MOC” każdorazowo przeprowadza ewaluację usługi szkoleniowo-rozwojowej w oparciu o realizację celów i programu.
 • Spółka „ENERGO-MOC” stosuje metody pomiaru efektów działań szkoleniowo-rozwojowych adekwatnie do założonych celów. Stosowane są autorskie narzędzia.
 • Każdorazowo po zakończeniu usługi, Spółka udostępnia wnioski i rekomendacje dalszych działań w powiązaniu z wynikami działań ewaluacyjnych.

Część III

KOMPETENCJE KADRY

 1. Spółka „ENERGO-MOC” zapewnia Kadrę  merytorycznie dostosowaną do celów i tematyki. Kadra realizująca poszczególne usługi szkoleniowo-rozwojowe ma odpowiednie kompetencje i kwalifikacje do prowadzenia działań. Opis Kadry zawiera min.: opis specjalizacji, opis doświadczeń zawodowych i kluczowych kompetencji, posiadane kwalifikacje (uprawnienia, certyfikaty i dyplomy), opis doświadczenia w realizowaniu danej usługi szkoleniowo-rozwojowej, posiadane referencje.
 2. Kadra realizująca usługi szkoleniowo-rozwojowe oferowane przez „ENERGO-MOC” dysponuje wiedzą o wynikach ewaluacji usług wraz z informacją zwrotną i rekomendacjami służącymi doskonaleniu jakości pracy.
 3. Spółka „ENERGO-MOC” zapewnia odpowiedni warunki formalno-prawne w relacji z osobami odpowiedzialnymi za stronę merytoryczną usługi oraz ich realizację. Zachowana jest należyta dbałość o rzetelność, staranność i jakość pracy osób zaangażowanych w realizację usług szkoleniowo-rozwojowych.

Część IV

ORGANIZACJA I LOGISTYKA USŁUG

 1. Spółka „ENERGO-MOC” uzgadnia z Klientem elementy logistyki usługi w sposób zapewniający realizację celów, min.: zakres odpowiedzialności stron za przygotowanie i realizację usługi, daty i miejsca realizacji usług, harmonogram, niezbędne wyposażenie, niezbędne materiały i narzędzia, transport, kontakty do osób odpowiedzialnych za organizację usług, dane osób realizujących usługę.
 2. Spółka „ENERGO-MOC” realizuje działania związane z usługą szkoleniowo-rozwojową w miejscach i warunkach zapewniających komfort pracy uczestników i gwarantujący przestrzeganie zasad BHP oraz higieny pracy umysłowej. Wszelkie szczegóły dotyczące wymagań Klienta w zakresie dostępności infrastruktury związanej z miejscem realizacji usługi są każdorazowo z nim ustalane. 
Zatwierdził
Prezes Jakub Lubina

UWAGI:

„ENERGO-MOC” Wzorcownia Spółka z o.o. komunikuje i udostępnia Klientom informacje o osobach realizujących usługi na stronie www.energomoc.pl, bądź w indywidualnie przygotowanej ofercie.

W trosce o rozwój i udoskonalanie Spółka „ENERGO-MOC” prowadzi ciągłą ewaluację swoich działań. Standard ewaluacji dostępny jest w siedzibie firmy.

Mając na względzie najwyższą jakość obsługi Klienta i udoskonalanie swoich działań, Spółka „ENERGO-MOC” dysponuje Procedurą reklamacji i postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych. Procedura reklamacji dostępna jest w siedzibie firmy

Spółka „ENERGO-MOC” oferuje usługi zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i etycznymi, a zwłaszcza:

 • przepisami dotyczącymi praw autorskich i ochrony danych osobowych – w wykorzystywanych materiałach i programach szkoleniowych można zidentyfikować autorów treści intelektualnych, a w zakresie ochrony danych osobowych firma „ENERGO-MOC” wypracowała wewnętrzną politykę ochrony danych osobowych, zgodną z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • kadra i osoby współpracujące z firmą „ENERGO-MOC” posiada wymagane uprawnienia do realizacji kursów, szkoleń oraz innych działań szkoleniowo-rozwojowych.

Strategia wchodzi w życie z dniem: 21.07.2021r.