Laboratorium Liczników Energii Elektrycznej

Pion metrologiczny „ENERGO-MOC” WZORCOWNIA SP. z o.o. działa od 1993 roku. ENERGO-MOC od 2003 roku jest pierwszą i jak dotychczas jedyną niezależną licznikownią w Polsce, której struktura właścicielska nie obejmuje udziałów podmiotów w jakikolwiek sposób związanych z energetyką.

Laboratoria pomiarowe „ENERGO–MOC” WZORCOWNIA dysponuje kompetencjami oraz wyposażeniem, umożliwiającym obsługę metrologiczną w zakresie legalizacji i wzorcowania wszystkich rodzajów liczników energii elektrycznej do klasy 0.2 włącznie, a w szczególności:

 • liczników indukcyjnych i statycznych,
 • liczników wielofunkcyjnych,
 • jedno- i trójfazowych,
 • jedno- i wielotaryfowych,
 • zarówno ze zwartymi i jak i rozwartymi obwodami napięciowymi i prądowymi.

Laboratorium Liczników Energii Elektrycznej posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą „PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02” określającą wymagania dla laboratoriów wzorcujących i badawczych.

Od sierpnia 2018 r. Spółka posiada Punkt Legalizacyjny liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego – Decyzja Głównego Urzędu Miar nr UPL 32/2018 oraz ZUPL 2/2019

Spółka posiada doświadczenie w obsłudze aparatury pomiarowo-rozliczeniowej oraz zatrudnia kompetentny personel.

Oferowane produkty

 • legalizacja wszystkich typów liczników energii elektrycznej;
 • wzorcowanie liczników energii elektrycznej
 • regeneracja, konserwacja i naprawy liczników energii elektrycznej
 • badania i ekspertyzy liczników energii elektrycznej, w tym również badania pod kątem oddziaływania magnesów neodymowych;
 • usługi logistyczne w zakresie gospodarki magazynowej przyrządów pomiarowych;
 • sprzedaż liczników energii elektrycznej – nowych oraz regenerowanych.

Ocena zgodności – Jednostka Notyfikowana NB 2083

„ENERGO-MOC” WZORCOWNIA posiada status jednostki notyfikowanej. W związku z tym może uczestniczyć w procesach oceny zgodności.

ZAKRES NOTYFIKACJI:

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2016 r. poz.815)
 3. Procedura oceny zgodności (moduł): weryfikacja wyrobu – moduł F.
 4. Grupa wyrobów: liczniki energii elektrycznej czynnej

Mechanoskopia

Od stycznia 2015 r. Laboratorium Liczników Energii Elektrycznej poszerzyło zakres wykonywanych usług podczas wykonywania ekspertyz liczników energii elektrycznej.
Obecnie LLEE wykonuje następujące badania:
– Metrologia – określenie czy przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne na podstawie których został zalegalizowany;
– Mechanoskopia – badanie stanu fizycznego przyrządu pomiarowego pod kątem możliwości ingerencji przez odbiorcę energii;
– Pomiar pola magnetycznego w szczelinie magnesu hamującego oraz odniesienie do wartości referencyjnych
– Badanie stanu plomb monterskich.

mechanoskopia
Podczas wykonywania ekspertyz przyrządu pomiarowego tworzona jest dokumentacja fotograficzna która stanowi załącznik do protokołu z ekspertyzy.