Laboratorium Liczników Energii Elektrycznej

Pion metrologiczny „ENERGO-MOC” WZORCOWNIA SP. z o.o. działa od 1993 roku. ENERGO-MOC od 2003 roku jest pierwszą i jak dotychczas jedyną niezależną licznikownią w Polsce, której struktura właścicielska nie obejmuje udziałów podmiotów w jakikolwiek sposób związanych z energetyką.

Podmiot upoważniony do wykonywania legalizacji liczników energii elektrycznej i akredytowane to Laboratorium Liczników Energii Elektrycznej

Laboratoria pomiarowe „ENERGO–MOC” WZORCOWNIA dysponują kompetencjami oraz wyposażeniem, które umożliwiają obsługę metrologiczną w zakresie legalizacji i wzorcowania wszystkich rodzajów liczników energii elektrycznej do klasy 0.2 włącznie, a w szczególności:

 • liczników indukcyjnych i statycznych,
 • liczników wielofunkcyjnych,
 • jedno- i trójfazowych,
 • jedno- i wielotaryfowych,
 • zarówno ze zwartymi i jak i rozwartymi obwodami napięciowymi i prądowymi.

Laboratorium Liczników Energii Elektrycznej posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą „PN-EN ISO/IEC 17025:2005” określającą wymagania dla laboratoriów wzorcujących i badawczych.

Od 28 czerwca 2006 r. Spółka posiada upoważnienie Prezesa Głównego Urzędu Miar do legalizacji ponownej liczników energii elektrycznej.

Spółka posiada doświadczenie w obsłudze aparatury pomiarowo-rozliczeniowej oraz zatrudnia kompetentny personel.

Oferowane produkty

 • legalizacja wszystkich typów liczników energii elektrycznej;
 • wzorcowanie liczników energii elektrycznej
 • regeneracja, konserwacja i naprawy liczników energii elektrycznej
 • badania i ekspertyzy liczników energii elektrycznej, w tym również badania pod kątem oddziaływania magnesów neodymowych;
 • usługi logistyczne w zakresie gospodarki magazynowej przyrządów pomiarowych;
 • sprzedaż liczników energii elektrycznej – nowych oraz regenerowanych.

Ocena zgodności – Jednostka Notyfikowana NB 2083

„ENERGO-MOC” WZORCOWNIA posiada status jednostki notyfikowanej. W związku z tym może uczestniczyć w procesach oceny zgodności. Podstawą udzielenia notyfikacji jest certyfikat akredytacji PCA dla Laboratorium Liczników Energii Elektrycznej na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, potwierdzający kompetencje w zakresie wzorcowania liczników energii elektrycznej.

ZAKRES NOTYFIKACJI:

 1. Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (MID – Measuring Instruments Directive)
 2. Krajowy akt prawny transponujący dyrektywę: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. nr 3, poz. 27)
 3. Procedura oceny zgodności (moduł): weryfikacja wyrobu – moduł F.
 4. Grupa wyrobów: liczniki energii elektrycznej czynnej

 

Mechanoskopia

Od stycznia 2015 r. Laboratorium Liczników Energii Elektrycznej poszerzyło zakres wykonywanych usług podczas wykonywania ekspertyz liczników energii elektrycznej.
Obecnie LLEE wykonuje następujące badania:
– Metrologia – określenie czy przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne na podstawie których został zalegalizowany;
– Mechanoskopia – badanie stanu fizycznego przyrządu pomiarowego pod kątem możliwości ingerencji przez odbiorcę energii;
– Pomiar pola magnetycznego w szczelinie magnesu hamującego oraz odniesienie do wartości referencyjnych
– Badanie stanu plomb monterskich.

 

mechanoskopia
Podczas wykonywania ekspertyz przyrządu pomiarowego tworzona jest dokumentacja fotograficzna która stanowi załącznik do protokołu z ekspertyzy.

W styczniu 2015 r. została podpisana umowa na wykonywanie ekspertyz mechanoskopijnych z TAURON Obsługa Klienta  sp. z o.o. na okres 2 lat.