Optymalizacja zużycia energii elektrycznej

Redukcja kosztów energii elektrycznej prowadzi do znaczących oszczędności oraz może przynieść wzrost konkurencyjności produktów lub usług poprzez obniżenie kosztów ich wytworzenia.

Redukcja kosztów

Na skutek wzrostu cen energii elektrycznej przedsiębiorstwa poszukują możliwości redukcji jej zużycia lub optymalizacji struktury taryf.

Źródłem takich oszczędności jest faktyczne zwiększenie efektywności odpowiednich urządzeń poprzez zmniejszenie ich energochłonności, zmniejszenie strat sieci, wymianę wyposażenia lub wyrównanie profili zużycia w celu eliminacji kar m.in. za przekroczenia mocy.

Z uwagi na szeroki zakres potencjalnych zmian, istotne jest skoncentrowanie się na tych obszarach eksploatacyjnych, w których oszczędności wpłyną pozytywnie na najważniejsze produkty bądź usługi dostarczane przez spółkę. W ten sposób można określić priorytetowe obszary zmian oraz podzielić inwestycje na etapy.

 

Etapy redukcji

Etap 1. Ocena potencjału redukcji kosztów

Punktem wyjścia dla prac optymalizacyjnych jest każdorazowo szybki przegląd obecnej sytuacji. Analizowane są: zawarte umowy, zaksięgowane faktury, stan sieci i urządzeń, dokumentacja sieci, zasady rozliczania energii na produkty lub usługi. Wykonywane są także wstępne pomiary obciążeń.

Po dokonaniu analizy, możliwe jest oszacowanie wymaganych nakładów na wymianę urządzeń pomiarowych, telemetrycznych i innych komponentów sieci elektrycznej. Na tej podstawie sporządzany jest ramowy model finansowania i spodziewanych oszczędności oraz kalkulowana jest efektywność projektu.

Zebrane informacje mogą być źródłem propozycji zmian i usprawnień takich jak konsolidacja zakupu i przesyłu energii, zmiany taryfy lub dostawcy.

Etap 2. Szczegółowe pomiary i analiza

W zależności od możliwości i oczekiwań podejmowana jest decyzja o pilotowym wdrożeniu lub całościowym podejściu do zmian.

W pierwszej kolejności instalowane są urządzenia pomiarowe, których zadaniem jest przesył informacji o parametrach zużycia energii do specjalistycznego oprogramowania. Zebrane dane (dotyczące najlepiej okresu dłuższego niż kilka miesięcy) są podstawą do optymalizacji profili zużycia.

Elementem związanym ze zmianami w sieci jest opracowanie technicznego projektu zmian w instalacji, który po zatwierdzeniu przez stosowne służby i po uzyskaniu pozwoleń, jest podstawą do zakupu i instalacji nowych komponentów sieci.

W tym samym czasie, opracowywany jest nowy model rozliczenia kosztów energii na usługi lub produkty, wspierany nowym systemem opomiarowania.

Etap 3. Wdrożenie

Wdrożenie obejmuje po stronie sprzętowej instalację wewnętrznej sieci układów pomiarowych ze zdalną transmisją danych oraz dostosowanie układu rozliczeniowego do wymagań rynku TPA. Po stronie informatycznej całością steruje AMARO – system zarządzania danymi pomiarowymi.

Podstawowa warstwa technicznego managementu obejmuje system generowania i akwizycji danych, zawierający liczniki energii elektrycznej z modułami komunikacyjnymi, infrastrukturę transmisyjną oraz aplikacje nadzoru.

Moduł wewnętrznego monitoringu systemu zasilania zapobiega przekroczeniom mocy, steruje wybranymi odbiornikami energii oraz rejestruje profile zużycia i parametry jakościowe. Optymalizacja konsumpcji energii zawsze generuje wymierne oszczędności w porównaniu do obiektów nie dysponujących interaktywnymi systemami monitoringu. Pozyskane w ten sposób informacje dodatkowo wspierają organizaję procesów wytwórczych oraz zarządzanie zasobami zarówno ludzkimi jak i technicznymi. Programowanie dynamicznego harmonogramu zasilania poszczególnych obwodów pozwala ograniczyć do minimum obszary marnotrawienia energii, a jednocześnie stanowi źródło danych do planowania jej zakupów.

Dostęp do zagregowanych danych z układów rozliczeniowych przedsiębiorstwa, a przede wszystkim przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo umożliwia zorganizowanie grupy bilansującej i wspólne występowanie na rynku TP.

Przy pomocy zaprezentowanych narzędzi możliwa będzie realizacja następujących funkcji:

 • Prezentowanie i analiza profili zużycia;
 • Ekstrapolacja trendów krzywych profili poszczególnych odbiorów;
 • Edycja parametrów czynników wpływających na poziom zapotrzebowania (oprócz harmonogramów rutynowych) tj. sezonowość procesu produkcji, profile klimatyczne i temperaturowe;
 • Sporządzanie grafików zamówień na dostawy energii sporządzanych na różne okresy, sparametryzowane pod względem prawdopodobieństwa oraz poziomu ryzyka;
 • Analiza szacunkowych kosztów zużycia energii dla zamówień wynikających z poszczególnych grafików;
 • Raportowanie prognoz grafików i stanu faktycznego dostaw zrealizowanych;
 • Wizualizacja różnic, strat oraz potencjalnych oszczędności;
 • Wizualizacja systemu zasilania oraz systemu pomiarowego wraz z bieżącymi parametrami i wartościami pomiarów (mapa synoptyczna);
 • Zaprojektowanie „zintegrowanego strażnika mocy” zapobiegającego kosztownym przekroczeniom mocy zamówionej.

Korzyści

Bezpośrednią korzyścią jest redukcja kosztu energii o skali ok. 10-30% w zależności od obecnego profilu zużycia i osiągnięcie stopy zwrotu na inwestycji rzędu 10-50% w skali 1-2 lat.

Pośrednie korzyści

 • Uruchomienie narzędzia do ciągłych usprawnień w zakresie zużycia energii;
 • Uproszczenie struktury umów z dostawcami energii;
 • Odnowienie i unowocześnienie sieci i urządzeń;
 • Koncentracja na optymalizacji zużycia energii dla określonych produktów i możliwość strefowych usprawnień.