Konsultacje społeczne

Odbudowa przestrzeni społecznej i kulturalnej dzielnicy Łabędy poprzez zintegrowane działania rewitalizacyjne. Etap I.”

Energomoc Wzorcownia Sp. z o.o.  informuje, iż planuje złożyć wniosek aplikacyjny w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X ,działanie 10.3. „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych-ZIT” w wiązce    z RPO WSL 9.1.1 ZIT Subregionu Centralnego „Włączenie społeczne / Aktywna integracja”, RPO WSL 9 .1.5 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” RPO WSL 2014-2020 oraz RPO WSL 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Wniosek pn. „„Odbudowa przestrzeni społecznej i kulturalnej dzielnicy Łabędy poprzez zintegrowane działania rewitalizacyjne. Etap I.” zakłada rewitalizacją zabudowy, infrastruktury i  adaptację budynków przy ul. Metalowców 15 w Gliwicach Łabędach na potrzeby realizacji w/w projektów społecznych „miękkich” tj. aktywizacji osób bezrobotnych, szkoleniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy na potrzeby własne spółki oraz podmiotów zewnętrznych w zakresie dostosowania do zawodów elektryka i elektromontera, działań prospołecznych i kulturalnych.

Projekt zakłada realizację w/w działań w  partnerstwach z następującymi podmiotami :

  • Towarzystwo Kulturalne Fuga
  • Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych. Centrum Badawcze „PJATK”
  • Oświata Sp.z o.o.
  • Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
  • Muzeum Willa Caro
  • Select One Sp.k Izabela Kluzek-Kot

 

W ramach rewitalizacji budynku zostaną oddane sale dydaktyczne, szkoleniowe , pracownie komputerowe i coworkingowe oraz multifunkcjonalna sala, w której min.będzie miało miejsce nowoczesne Muzeum Historii Łabęd oraz sala koncertowa.

Budynek będzie przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne

W ramach projektu przewiduje się także zakup niezbędnego wyposażenia adaptowanych pomieszczeń. ,utworzenie laboratorium grafiki komputerowej oraz przestrzeń szkoleniowa, w której będą realizowane zarówno szkolenia zawodowe, dokształcające jak i edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu decyzja o wyborze  wniosków do dofinansowania planowana jest na III kwartał 2017r. Rzeczowa realizacja zadania przewidywana jest na I kwartał 2018r.

Prosimy  o wnoszenie ewentualnych uwag  drogą e-mailową na adres energomoc@energomoc.pl do dnia  28 marca 2017r.

Informacje na temat wniosku można uzyskać także pod numerem  telefonu 32  775 59 60

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU PT:

„„Odbudowa przestrzeni społecznej i kulturalnej dzielnicy Łabędy poprzez zintegrowane działania rewitalizacyjne. Etap I.”

 

Konsultacje społeczne były prowadzone w okresie od 1 marca do 28 marca 2017 roku poprzez zbieranie uwag w formie pisemnej i elektronicznej, w zakresie treści ogłoszenia zamieszczonego na stronie:

www.energomoc.pl ,podstrona „Konsultacje Społeczne”

( http://www.energomoc.pl/?page_id=619)

 

W w/w okresie, podstronę „Konsultacje Społeczne” odwiedziło 48 osób.

W sumie na Konsultacje Społeczne odpowiedziało drogą elektroniczną  i telefoniczną  19 osób.

 

Zgłoszone zapytania/uwagi:

1.8 osób pytało o termin realizacji projektu, dostępność szkoleń  i o możliwość uczestnictwa  oraz o odpłatność

2.5 osoby były zainteresowane podjęciem współpracy w zakresie realizacji projektu

3.1 osoba wyraziła chęć pomocy lub ewentualnego przekazania materiałów/zbiorów do Muzeum Historii Łabęd

4.3 osoby złożyły zapytania o dostępność sal/powierzchni  do realizacji przedsięwzięć kulturalnych

5.2 osoby zasugerowały uporządkowanie terenu w ramach projektu, tak aby mógł służyć jako miejsce rekreacyjne

 

 

Wszystkie otrzymane uwagi, po zakończeniu okresu konsultacji społecznych poddane zostały analizie, pod kątem możliwości ich wykorzystania w opiniowanym dokumencie.

Raport został opublikowany na stronie www.energomoc.pl, podstrona „Konsultacje Społeczne”