Projekty unijne

Spółka w ramach rozwoju i realizacji projektów rozwojowych korzysta z pomocy jaką jest dofinansowanie z funduszy UE. Stanowią one motor napędowy dla działań innowacyjnych i rozbudowy potencjału firmy.
Dotychczas podjęto działania powiązane z następującymi programami unijnymi:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Oś Priorytetowej X ,działanie 10.3 „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych-ZIT”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej