Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001:2008

We wrześniu 2007r Spółka z powodzeniem wdrożyła system zarządzania jakością wg normy PN – EN ISO 9001:2001.

W trzecim roku funkcjonowania ISO; wdrożono obowiązującą nową normę PN – EN ISO 9001:2008.
W 2010r. Spółka została poddana recertyfikacji systemu zarządzania wg zapisów nowej normy, który przeszła pozytywnie uzyskując certyfikat na kolejne lata.

We wrześniu 2013r. Spółka kolejny raz została poddana procesowi recertyfikacji systemu zarządzania wg normy
PN – EN ISO 9001:2008; wzbogacając zakres usług o doradztwo w zakresie poprawy efektywności energetycznej umożliwiający Pracownikom naszej Spółki przeprowadzanie u Klientów; audytów energetycznych w oparciu o znajomość zapisów normy PN – EN ISO 50001:2011.

Norma 50001:2011 „Systemy zarządzania energią” jest dostosowana i zintegrowana z funkcjonującym systemem zarządzania ISO 9001:2008.

Realizacja w/w usługi w danej organizacji przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy ISO 50001:2011 uwiarygadnia działania naszej Spółki wobec Klienta; tym bardziej, że audyty energetyczne przeprowadzane będą w asyście audytorów wiodących z Firmy Det Norske Veritas (DNV).

Przez lata funkcjonowania (2007-2014) system zarządzania był ciągle doskonalony i przyniósł efekty w zakresie organizacji pracy, wzrostu świadomości z jego stosowania, wprowadził ład organizacyjny, uporządkował procesy zachodzące w Spółce.

Stosowana w Spółce POLITYKA JAKOŚCI została wzbogacona o zapis realizacji nowej usługi w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej dla organizacji Klienta zgodnie z normą PN – EN ISO 50001:2011.
Spółka poddawana ciągłej certyfikacji jest gwarancją dobrze zorganizowanej firmy w realiach i relacjach biznesowych.

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego Nr AP 094

Laboratorium Liczników Energii Elektrycznej, zgodnie z wymaganiami normy PN – EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1, wprowadziło odpowiednie zmiany do funkcjonującego Systemu Zarządzania. Zmiany zostały potwierdzone uzyskaniem certyfikatu akredytacji Nr AP 094 z dnia 16 kwietnia 2007.

Po wygaśnięciu poprzednich Prezes Głównego Urzędu Miar udzielił firmie „ENERGO-MOC” WZORCOWNIA Sp. z o.o. nowego upoważnienia do legalizacji ponownej liczników energii elektrycznej.

„ENERGO-MOC” posiada również status jednostki notyfikowanej do wykonywania procedur oceny zgodności dla przyrządów pomiarowych – zgodnie z Dyrektywą 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 MID (Załącznik MI-003, Moduł F – weryfikacji wyrobu).