Praca daje moc

Projekt „Praca daje moc” (RPSL.07.01.01-24-06C5/17) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej –  Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie firm:

  • ,,Energo- Moc” Wzorcownia ul. Metalowców 15 41-109 Gliwice
  • HPR Group Sp. Z o.o. SelectOne Sp.k. ul. Smolna 32 lok 17 , 00-375 Warszawa

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 stycznia  2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest  nabycie nowych lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz społecznych przez 150 (78 kobiet, 72 mężczyzn) bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców dzielnicy Łabędy  w Gliwicach w wieku powyżej 30 roku życia oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 39% kobiet , 33%  UP w wieku 50+ , 38% UP uczestników o niskich kwalifikacjach , 30 % długotrwale bezrobotnych , 33% uczestników z niepełnosprawnościami  oraz 43% osób z grup innych niż wyżej wymienione do 31.12.2020 roku.

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy.

Stworzenie uczestnikom możliwości do uzyskania doświadczenia zawodowego  podczas staży

Objęcie uczestników wsparciem w postaci pośrednictwa pracy

 

Wartość projektu wynosi:  1236 171,60 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE:  1 174 363,02 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego